Dla rolnictwa


Chcesz zainwestować w fotowoltaikę dla gospodarstwa rolnego? Instalacja fotowoltaiczna pozwala w gospodarstwach rolnych obniżyć koszty ich prowadzenia i jednocześnie uzyskać wysoką stopę zwrotu. Wynika to z tego, iż wiele tego typu działalności ponosi ogromne koszty na energię elektryczną. Osiągnięcie zadowalających korzyści wymaga jednak indywidualnego dopasowania instalacji do potrzeb gospodarstwa – tylko tak jest możliwe osiągnięcie wymiernych korzyści. Wbrew pozorom, rolnictwo to nie tylko uprawa roślin w okresie letnim. Branża ta obejmuje szeroki zakres działalności, a zapotrzebowanie na energię jest różne nie tylko w różnych porach roku, ale też dnia.

Dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę dla gospodarstwa rolnego?

 • Korzystne rozwiązanie – dzięki nowelizacji ustawy o OZE rolnicy mogą korzystać z rozliczeń w formie opustów – net metering. Dzięki temu, jako prosument energii odnawialnej mogą odbierać nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej w sezonie wiosenny i letnim zimą, gdy ilość słońca jest mniejsza,
 • taryfa G w całym gospodarstwie – istnieje możliwość zamontowania jednego licznika na wszystkie budynków. Wówczas jest stosowane bilansowanie umożliwiające oddanie do sieci nadwyżki energii elektrycznej z mikroinstalacji i odebranie jej w późniejszym czasie.Oznacza to, że jeśli gospodarstwo rolne nie zużyje całej wyprodukowanej energii, to jej nadmiar zostanie zmagazynowany przez operatora sieci i oddany w okresie, w którym ilość energii nie będzie odpowiadać potrzebom,
 • Warto wiedzieć, że energia oddana i pobrana z sieci jest bilansowana corocznie w stosunku do 0,8:1 dla instalacji do 10 kWp oraz 0,7:1 dla instalacji o mocy do powyżej 50 kWp. Oznacza to, że za każdą kilowatogodzinę oddanej energii do sieci, prosumenci będą mogli odebrać 0,8 lub 0,7 kilowatogodziny w ciągu 365 dni. Czas ten jest liczony od momentu oddania nadwyżki energii do sieci,
 • podział taryf – istnieje możliwość podziału na taryfę G w budynku mieszkalnym i C w gospodarczym. Takie działanie pozwala generować korzyści w postaci np. nadwyżek energii elektrycznej. Mogą one bowiem zostać oddane w ramach programu prosumenckiego bądź też być odkupione przez zakład energetyczny. Warto jednak pamiętać, że wyprodukowana energia w pierwszej kolejności jest wykorzystywana na bieżące zaspokojenie potrzeb budynku. Dopiero niewykorzystana część jest odsprzedawana operatorowi bądź przekazywana do sieci i następnie odbierana w postaci opustów.

Jak odpowiednio dopasować moc elektrowni słonecznej?

Dobór mocy elektrowni fotowoltaicznej powinien odbywać się przy pomocy specjalistów, na podstawie przeprowadzonej analizy rocznego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie oraz po jej dopasowaniu do profilu prowadzonej działalności. W przypadku fotowoltaiki o mocy do 10 kWp rocznie można odebrać około 1 kWp mocy instalacji na każde zużyte 1000 kWh. Bardzo ważne jest odpowiednie dopasowanie mocy, gdyż tylko tak możliwe jest dostarczenie energii w ilości zgodnej z rocznym zużyciem.

Jakie korzyści może osiągnąć rolnik z wykonania fotowoltaiki?

 • niższe koszty prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 • niższe rachunki za energię elektryczną;
 • niezależność od dostawców energii elektrycznej oraz od podwyżek cen energii;
 • przewidywalność cen energii w długim czasie, która przekłada się na możliwość planowania kosztów gospodarstwa;
 • możliwość efektywnego zagospodarowania nieużytkowanej powierzchni;
 • podniesienie wartości nieruchomości;
 • możliwość stworzenia ekologicznego gospodarstwa rolnego – polepszenie wizerunku i konkurencyjności gospodarstwa rolnego;
 • możliwość skorzystania z korzystnych i elastycznych form finansowania;
 • wysoka stopa zwrotu z inwestycji.

Co warto wiedzieć o uldze inwestycyjnej na fotowoltaikę dla rolników?

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym, rolnik ma możliwość skorzystania z ulgi inwestycyjnej na budowę instalacji fotowoltaicznej w kwocie 25% poniesionych kosztów. Dodatkowo, jeśli jest płatnikiem VAT, może go odliczyć w całości i tym samym zyskać dodatkowe 23%.

Dla kogo przeznaczona jest ulga?

Z ulgi inwestycyjnej na fotowoltaikę może skorzystać podatnik podatku rolnego, rolnik, hodowca, który poniósł wydatki na przebudowę i modernizację budynków, w tym budowę fotowoltaiki. Z udogodnienia mogą skorzystać osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, które są właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów czy też właścicielami gruntów będących własnością Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego.

Jakie korzyści można osiągnąć?

Rolnik ma prawo skorzystania z 25% ulgi inwestycyjnej oraz obniżenia podatku rolnego do zapłaty. Co ważne, jest ona udzielana dopiero po zakończeniu inwestycji i wymaga odliczenia 25% wartości kwoty poniesionej na inwestycje od należnego podatku rolnego. Całość musi zostać udokumentowana rachunkami, a czas jej rozliczenia wynosi do 15 lat. Ważny jest również fakt, że w przypadku jej niewykorzystania, przechodzi ona na następców podatników.

Warto pamiętać, że ulga inwestycyjna na fotowoltaikę przysługuje jedynie w sytuacji, gdy wydatki poniesione na budowę nie zostały sfinansowane choć w części ze środków publicznych, tj. kredytów, dotacji czy dopłat. Drugi warunek wymaga, by inwestycja została zrealizowana na terenie gminy, na której znajdują się grunty rolne. Przyznanie jej należy do wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta.

Chcesz dowiedzieć się więcej o uldze inwestycyjnej dla rolników na fotowoltaikę? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Wyślij zapytanie